Nadzór

Za nadzór prac budowlanych odpowiedzialni są kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Jeśli skorzystasz z moich usług, zatroszczę się o Twoją budowę od momentu podjęcia prac przygotowawczych do chwili złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

KIEROWNIK BUDOWY

Bez niego nie możesz rozpocząć żadnych prac. Jest on jedną z najważniejszych osób, które zarządzają i koordynują proces budowy.

Sprawując funkcję kierownika budowy czuwam, by proces realizacji budowy przebiegał zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na uwadze także porządek i bezpieczeństwo. Nadzoruję, by prace były realizowane zgodnie z projektem i przepisami. Prowadzę dziennik budowy, wpisując w nim przebieg robót budowlanych oraz wydarzenia mające wpływ na prawidłowość ich wykonania. Nie jestem związany z żadną firmą budowlaną, dzięki czemu zadbam obiektywnie o Twoje interesy. Na placu budowy pojawiam się tak często, jak wymaga tego dana inwestycja.

INSPEKTOR NADZORU

Zatrudnienie inspektora nadzoru jest konieczne podczas budowy dużych i skomplikowanych budynków oraz obiektów mogących mieć wpływ na środowisko. Czasem jego obecność jest wymagana także przez bank, który udziela kredytu na budowę.

Sprawując funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego kontroluję, by prowadzone prace budowlane nie naruszały obowiązującego prawa i interesów inwestora. Dbam także, by roboty miały szybki i bezproblemowy przebieg.

NADZÓR AUTORSKI

Jako projektant sprawuję nadzór autorski dotyczący zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadniam w razie potrzeby możliwość wprowadzania rozwiązań zamiennych.

PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Prowadzę wymagane Prawem Budowlanym okresowe (roczne i pięcioletnie) kontrole stanu technicznego budynków. Zakładam i prowadzę książki obiektów budowlanych.